Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
Εργολάβων Οικοδομών (C.A.R.)


Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων Οικοδομών (C.A.R.)

Καλύψεις:

Καλύπτεται οποιαδήποτε ζηµία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συµβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζηµιών από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζηµιές από κατάσβεση πυρκαγιάς, ανεµοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία, πληµµύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύµα, σεισµό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αµέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλµα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωµα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύµατος, φυγόκεντρος δύναµη, κατάρρευση, µεταφορές εντός του εργοταξίου.

Πρόσθετες Καλύψεις:

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων σαν συνέπεια των εργασιών του έργου, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, διασταυρούµενη ευθύνη µεταξύ των ασφαλιζοµένων µερών, απλή ή εκτεταµένη συντήρηση, αεροπορικός ναύλος σε περίπτωση ζηµιάς, επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζηµιάς, συνέπειες από λανθασµένη µελέτη/σχεδιασµό/ κακοτεχνία/ελαττωµατικό υλικό, εκκαθάριση συντριµµάτων (µετά από αποζηµιωτέα ζηµία) µέχρι ενός ορίου, εργοταξιακός εξοπλισµός, παρακείµενη περιουσία, που ανήκει στον εργολάβο ή στον Κύριο του έργου, µέχρι ενός ορίου.

Όρια Καλύψεων:

Αποζηµιώνονται οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο ασφαλιζόµενος για την αποκατάσταση της απώλειας ή ζηµίας στα ασφαλισµένα αντικείµενα. Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: Η αξία του έργου κατά την αποπεράτωση της κατασκευής. Απαλλαγή: Υφίστανται διαφορετικού ύψους απαλλαγές σε κάθε συµβόλαιο, ανάλογα µε το είδος του κινδύνου που καλύπτεται.


Βασικές Εξαιρέσεις:

 • Πόλεµος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήµευση, κλπ
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τροµοκρατική ενέργεια, κα
 • Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή µόλυνση
 • Βαρεία αµέλεια του ασφαλιζοµένου ή των εκπροσώπων του
 • Παύση εργασιών ολική ή µερική
 • Αποθετικές ζηµίες, ποινικές ρήτρες, απώλεια συµβάσεως
 • Απώλειες ή ζηµίες, που οφείλονται σε ελαττωµατική µελέτη, ελαττωµατικό υλικό, κακοτεχνία
 • Φθορά, διάβρωση, οξείδωση, Μηχανικές βλάβες, απώλεια σχεδίων, λογαριασµών, χρεογράφων. Διαπίστωση απωλειών κατά την απογραφή.Προϋποθέσεις Ασφάλισης:

 • Η λεπτοµερής συµπλήρωση της αίτησης και η υπογραφή της από εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρίας.
 • Η παροχή επί πλέον του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, του τοπογραφικού διαγράµµατος, του χρονοδιαγράµµατος µε τις αντίστοιχες αξίες προόδου του έργου, η ανάλυση της ασφαλιζόµενης αξίας και λοιπά σχέδια, η τεχνική περιγραφή του έργου, ως και η γεωτεχνική µελέτη.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε κατασκευαστικές εταιρίες έργων
 • Σε πολιτικούς µηχανικούς
 • Σε έργα του ΔηµοσίουΣτο Πρακτορείο μας θα βρείτε σχεδόν όλες τις μεγαλύτερες και φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες.Πάρτε άμεσα την προσφορά για την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων Οικοδομών (C.A.R.) με ένα τηλεφώνημα

ή συμπληρώστε την φόρμα για να σας καλέσουμε εμείς.