Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων GDPR και Διαχείριση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Γ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ.

Το πρακτορείο Ασφαλειών Γ. Τσιβουράκη Μον. ΙΚΕ δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR), τον Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019) καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετική νομοθεσία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Το πρακτορείο Ασφαλειών Γ. Τσιβουράκη Μον. ΙΚΕ επεξεργάζεται:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), οι πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση και τους επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους σας, τα δεδομένα που αφορούν την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου κλπ.

Προσωπικά στοιχεία δεν συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

Κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης συμμετοχής σε ομαδική ασφάλιση, αναγγελία ζημιάς,
Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πραγματογνώμονες),
Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα),
Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων,
Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων μας και κατά την διεξαγωγή κληρώσεων διαγωνισμών στα social media.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.
Επίσης, η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

Το Πρακτορείο Ασφαλειών Γ.Τσιβουράκη Μον. ΙΚΕ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους του, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή, με αποστολή σχετικού αιτήματος στην Εταιρία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tsivourakis.gr

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Το Πρακτορείο Ασφαλειών Γ.Τσιβουράκη Μον. ΙΚΕ, συμμορφούμενο με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:
i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
v) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
vi) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Κάθε ενδιαφερόμενος για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tsivourakis.gr
με αποστολή σχετικής επιστολής, προς το Πρακτορείο Ασφαλειών Γ.Τσιβουράκη Μον.ΙΚΕ διεύθ/ση 25ης μαρτίου 2 Χολαργός τκ15561
με την ένδειξη “GDPR”.
Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός εάν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 6526 060.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σας επισημαίνουμε, ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας, που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης και τη μη κάλυψή σας δεδομένου ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας (κ. Τσιβουράκη Γεώργιο) στο e-mail: info@tsivourakis.gr ή στα τηλέφωνα: 210.6526060 , 210.6516790